Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Podělte se o své zkušenosti při úklidu“

(dále jen „soutěž“ nebo „akce“).

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost K Ä R C H E R spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 19015 (dále jen „pořadatel“ nebo “organizátor”).

2. Místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky. Soutěž bude uveřejněna na www.svetcisteni.cz a FB.

3. Doba konání soutěže

Soutěž má dvě kola. První kolo soutěže probíhá od 1.8.2016 do 31.10.2016 včetně – dodání článků Druhé kolo soutěže probíhá od 21.11.2016 do 14.12.2016 včetně – uveřejnění článků vybraných odbornou porotou a sbírání liků.

4. Účast v soutěži

Do soutěže se může zapojit každý občan České republiky, který je v době konání soutěže starší 18 let, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se do soutěže nesmí zapojit opakovaně. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži. Zasláním článku autor prohlašuje, že je autorem příspěvku (dále „dílo“) a všech jeho složek a souhlasí se zveřejněním článku. Autor článku bere na vědomí, že účastí v soutěží dává nevýhradní časový, teritoriální souhlas v neomezeném rozsahu ke všem způsobům dalšího bezúplatného užití díla.

5. Průběh soutěže

Soutěžící má možnost zaslat 1 článek s tématikou úklidu a čistění. Do soutěže o výhru bude zařazen pouze ten soutěžící, který pošle svůj článek prostřednictvím emailu vč. svých kontaktních údajů v době, kdy probíhá první kolo soutěže. Všechny články budou pořadatelem vyhodnoceny. Ze zaslaných článků v prvním kole vybere odborná komise nejzajímavější články, které odmění částkou 250 Kč a z těchto článků pak ve druhém kole vybere 5 nejlepších, které budou zveřejněny na blogu svetcisteni.cz případně facebook.com, a u těchto článků bude uživatelům umožněno hlasovat o nejlepší článek. Článek, který získá od 21.11.2016 do 14.12.2016 včetně co nejvíce liků, vyhrává Kärcher aku stěrku na okna – ze speciální edice se Swarovski krystaly. Pořadatel má právo ověřit si totožnost výherce. V případě, že budou po skončení soutěže 2 a více článků mít články stejný počet liků, vybere vítězný článek porota.

Jména výherců 2. kola budou zveřejněna dne 15.12.2016 na blogu svetcisteni.cz, výherci budou kontaktováni pořadatelem prostřednictvím emailové zprávy příp. telefonicky. V případě nesouhlasu s ustanoveními čl. 4 „Účast v soutěži“ se automaticky vítězem druhého kola stává soutěžící s druhým nejvyšším počtem liků.

6. Výhra

Cenami v soutěži je odměna za článek 250 Kč, hlavní cena je Kärcher aku stěrku na okna – ze speciální edice se Swarovski krystaly.

7. Souhlas soutěžícího s pravidly

Zasláním článku s kontaktními údaji emailem, soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Podmínky soutěže jsou dostupné k nahlédnutí na www.svetcisteni.cz

8. Práva pořadatele a organizátora soutěže

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru, uvedenou těchto pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce další soutěžící dle určení pořadatele nebo organizátora soutěže.

9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastník soutěže souhlasí svou účastí v soutěži se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 5ti let od skončení této soutěže.

Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, souhlas se zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, k rozšiřování, zobrazení a rozmnožování této podoby obvyklým způsobem, stejně tak jako souhlas k použití písemností, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tím není dotčeno právo soutěžícího tento souhlas kdykoli odvolat. Zároveň účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas s tím, že tento je oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje soutěžícího (jméno, příjmení a adresu) pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích, a to po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Tato pravidla jsou účinná od 01.08.2016